3 Mart 2013 Pazar

Kavramlar hayata dairdir

Bu sayfadaki asıl memieeslz, toplum merkezli ilahi emir olan zekatın, uygulanmaması veya aslından df6ndfcrfclmesiydi. Madem ki buraya kadar geldik, o halde devam edelim. Kavramlar hayata dairdir ki e7ok f6nemli dfczenlemeler ve fcstfcnlfck katarlar. İlklerin atası Adem As var olan isimlerin tfcmfcnfc Allah’tan f6ğrendiğinde meleklerin karşısındaki duruşu, meleklerin gf6zfcnde Allah merkezli olarak yfccelmiştir.O halde benim, kavramsal olarak vahiyden anladığım şudur: Vahiy bir iletidir, mesajdır. Kaynağı tek bir ilah olan bu bie7im, farklı ie7eriklerde olabilir. Allah peygamberlere vahyetti.O zaman dediğiniz! Buna uymuyor ki Allah peygamberleri programladı dersek, peygamberleri melekleştirmiş oluruz. Kur’an’da Allah meleklere vahyetti diye bir durum yok! Melekler iyilik yf6nfcyle var edilmiş ve Allah’ı sfcrekli f6verek ve O’na ait fcstfcnlfcğfc diğer varlıklardan tenzih ederek verilen ilahi gf6rev ve f6devleri yerine getirirler (Kur’an’dan).Varlıkların programlanması diye bir sf6ylem genetik biliminin gf6rfcşfcdfcr ki; burada yaratılış silbaştan tanımlanmıştır. Katettiği mesafe var olan kodların işleyiş tarzlarına ve ie7eriğine gf6re ummanda bir su zerresidir. Arıya vahyediliş ona bir mesajdır, Arının genetik bilgisi bizim anladığımız kadar ki bu bir zerre misalidir. Vahyi anlaması ie7indir, yoksa genetik bilgisi ie7inde vahiy var değil;Yani, vahiy bir mesaj ise bu mesaj genetik bilgiye hapsedilmeden istenilen bir f6devdir diyebiliriz.Eğer dediğiniz gibi olsaydı, ayette şf6yle demesi gerekmez miydi? Allah arıyı bal yapması fczere yarattı. Ancak ayette bf6yle bir ifade yok!Evet, genetik bilgi ve program yaratılışla ilgilidir; vahiyle ilgili değil! ALLAH, kendisine yapılan iyi niyetli itirazları her zaman hoş gf6rmfcştfcr. diyorsunuz. İyi yakalamışsınız. Aklıma yattı.Benim buradaki dfcşfcncem, melekler Allah’a, kan df6kfclmesinden ve bozgunculuktan bahsederken (Kur’an) Allah Kur’an’da demiyor ki biz halifenin f6zelliğini meleklere bildirdik. Bf6yle bir anlatım yok!Burada melekler kanımca bir benzetim kurmuş mukayyese ediyorlar. Yani f6nceden bazı olaylara şahit olmuş olabilirler! Sf6ylediğiniz ie7in ifade ettim. Aksi değil; Doğrusunu Allah bilir İbrahim As’ ye Allah rahmet eylesin. Elbette, o kılık değiştirmiş 3 melekle tartışıyor. Orada Lut var! diyor. İbrahim, halimdi diyor Allah. Ancak İbrahim’in Buradaki feryadı Lut’un da helak edileceğini sandığı ie7in duyduğu halimlik duygusudur. Ayrıca İbrahim insandır; melek değil!Kanımca meleklerin Allah’a yf6nelik olarak Kan df6kecek ve bozgunculuk yapacak birini mi yaratacaksın ifadeleri, itiraz değil; Şaşkınlıktır. Zira melekler hata yapmaz. Aksini sf6ylersek tevbe yapmalar gerekirdi.İbrahim peygamberin meleklere itirazı hata olsaydı ki f6yle değil; muhakkak tevbe ederdi. Ancak meleklerin bf6yle bir f6zelliği yok (Kur’an’dan). Melekler gfcnah işlemez. Allah’ta onları bu şekilde programlayarak yaratmış. Konuşmaları mfcsbet mertebededir. Ancak vahiy bambaşkadır; Kur’an’i kavramlara bir bakınız. (KUR’AN’DA TEMEL KAVRAMLAR Ali dcNAL)Selam ve dua ile..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder